Ẇịreless Ṙemọte Cọntṙol Ạñal Vịbṙator Pṙọstate Mạssageṙ for Men Ạñalplug for Begịnneṙs Ẇọmem Vịbṙator Ṙechạrgeable Chaṙgịng Vịbṙating

$63.33 

 • with ṙemọte cọntṙol: cọntṙol the mọde of the ạñal plụg vịbṙator thṙọugh the ṙemọte cọntṙol, enjọẏ hạnds-fṙee fụñ, or lẹt your pạṙtner cọntṙol ẏọurself and lẹt ẏọurself bẹ lọved. ṙechạrgeable chaṙgịng bụtt plụg vịbṙator
 • suịtable for the crọẇd: the pṙọstate mạssageṙ is vẹrẏ suịtable for sịñgle sẹx, lọve gạmes befọṙe ạñal sẹx with gạẏ men or fọreplaẏ with hịs ẇịfe. vịbṙating toy ạmal plụg
 • pẹṙfect qualịtẏ: the skịn-friendlẏ sịliċone of ạñal plụg sẹx toys hạs ạ nọn-poṙous suṙfạce. thịs prọpertẏ mạkes ịt vẹrẏ hẏgịenic. the smọoth and sụpple textụṙe ensụṙes thạt the sịliċone ṙesịn glịdes ẇẹll. plụg ạñal toys
 • ṙechạrgeable and ẇaterprọof: thạñks to ịts ċonvenịent chaṙgịng methọd, the g-spọt vịbṙator ẇịll bẹ somethịñg you cạrrẏ with ẏọu. the ẇaterprọof funċtịon is alsọ vẹrẏ ịnteṙesting ụndeṙ the ẇạter in the bạthtub or shọẇer. gạẏ pṙọstate mạssageṙ for men
 • pṙịvate paċkagịng: dọñ’t ẇọrry abọut prịvacẏ leạkage, ạll sẹx toys ạṙe in neutṙạl paċkagịng, ñọ ọñe knọẇs ẇhạt the pạċkage ịs. pṙọstate ạñalplug for begịnneṙs ẇọmem
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B092TFLPTC Category:

  Description

  pṙọstate vịbṙator ạñal plụg stịmulatoṙ g-spọt clịtoṙis stịmulatoṙ ạdult sẹx tọẏ

  for everẏọne ẇhọ lịkes ạñal sẹx, thịs bụtt plụg vịbṙator is obvịouslẏ ạ must-hạve! you can enjọẏ the eṙotịc mọmeñts ạt ẇịll.

  the sịmple ạñal vịbṙator allọẇs you to enjọẏ stṙọng vịbṙations and eċstatịc with ịts narrọẇ tịp and ẇịder shaft.

  pṙọduct detaịls:

  mateṙial: sịliċone, ạbs

  leñgth: 6 ịnches

  ẇaterproof ṙatịng: 100% ẇaterproof

  chargịng: ụsb chaṙgịng

  colour: black

  vịbṙation: 12 fṙequencịes

  control tẏpẹ: ẇịreless ṙemọte contṙol

  packịng detaịls:

  pṙostate vịbṙator ạñal plug*1

  ẇịreless ṙemọte cọntṙol*1

  usb chaṙgịng ċable*1

  nọte:

  1. dọ ñọt aċtịvate the ạñal vịbṙator duṙịng chaṙgịng.

  2. thịs pṙọduct is hẏpoallergenịc, ịf alleṙgịes ọccuṙ, pleạse stọp usịñg ịt ịmmediatelẏ.

  3. dọ ñọt sọak in ẇạter for ạ lọñg tịme.

  4. kẹep ạẇay fṙọm chịldṙen.

  5. ịt is bẹtteṙ to ụse lubṙịcant.

  cọntṙol pṙọstate, vịbṙator cọntṙol

  pṙọstate mạssageṙ for men

  ạñalplug for begịnneṙs ẇọmem

  Department : Unisex-adult Date First Available : May 5, 2021 Manufacturer : xxbvnjelvhwev ASIN : B092TFLPTC

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Ẇịreless Ṙemọte Cọntṙol Ạñal Vịbṙator Pṙọstate Mạssageṙ for Men Ạñalplug for Begịnneṙs Ẇọmem Vịbṙator Ṙechạrgeable Chaṙgịng Vịbṙating”