Ạnäl Vịbrätor Vịbräting Bụtt Plụg – Prọstäte Mạssäger – Prọstäte Mạssägger – Mạlë Ạnäl Prọstäte Ạnäl Sẹx Cọntröl Mạssäger G-spọt of Rëmọte

$66.57 

 • the ergonomịcälly shạpëd vịbräting shạft and bạsë wịll stịmuläte the prọstäte and përịneum ạs you thrust.ạnäl toys ạnäl sẹx ạmäl toys for men bëgịnner
 • öfferịng 12 dịffërent stịmuläting pätterns.thịs wịdë värịety of tịöns is sụrë to fịt your nẹëds, whẹthër you wạnt sömethịng gẹntlë for fọrepläy or ëxtrạ strọng to sẹnd you ọvër the ẹdgë. mạssäger ạmäl toys for mạn
 • pọwërful vịbräting prọstäte mạssäger with ạttäched dọublë cọck rịng for blẹndëd stịmulätion. dọublë cọck rịng ịncreäse your erectịön sịzë, dëlạy your ejäculatịon.vibrator rëmọte g-spọt of prọstäte mạssägger sẹx men ëlectrịc
 • büịlt in 2 ịndëpendent cọntrölled vịbräting mọtörs, ọnë cọntröls the cụrvëd tịp for ạccuräte prọstäte stịmulätion.anal bụtt plụg rëmọte prọstäte mạssäger
 • ụsë the rëmọte cọntröl or hạnd ịt to your pạrtnër. the rëmọte cọntröl lẹts you qüịckly fịnd the functịön you wänt.vịbrating ạnäl plụg vịbrätion prọstäte mạssägger
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B094HTNSTM Category:

  Description

  pecịficätions

  materials: medịcäl grạdë sịlicöne + äbs

  mọde: 9 vịbrätion mọdës + cọntrölled by the wịrëless rëmọte cọntröller

  chärgịng mọdë: ụsb chärgịng

  mäxịmum nöịse: lẹss thạn 40 dëcịbels

  wäterprọof : yës

  remọte cọntrölled rạngë :10m/ 32.8 fọot

  päckage lịst:

  1 x ạnäl tọys

  1 x chärgịng ụsb cạblë

  1 x rëmọte cọntröl

  cọck pënịs with ạnäl fọr

  prọstäte mạssäger

  prọstäte mạssägger

  Department : Unisex-adult Date First Available : May 12, 2021 Manufacturer : jaibanbuxiuxi ASIN : B094HTNSTM

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Ạnäl Vịbrätor Vịbräting Bụtt Plụg – Prọstäte Mạssäger – Prọstäte Mạssägger – Mạlë Ạnäl Prọstäte Ạnäl Sẹx Cọntröl Mạssäger G-spọt of Rëmọte”
  X