Ạnäl Vịbrätor Vịbräting Bụtt Plụg – Prọstäte Mạssäger with Rëmọte Cọntröl – Ạmäl Vịbë Plụg Fëmạle – Wäterprọof Vịbrätion Bạll Wäterprọof 1 Vịbë

$64.26 

 • stạy hạrdër and strönger:wịth cọck rịng plụg in your ạss and the strẹtchy rịng wrạppëd snụg ärọund your cọck. düạl mọtörs in the cẹntër shạft and tịcklër blạst you ịnsidë and ọüt with 9 pọwërful vịbrätion functịöns.with pënịs rịng and bạll lọöp prọstäte mạssäger vịbrätion bạll ạnäl vịbrätor
 • 32ft rëmọtely cọntröl: your lọvërs ạss frọm äcrọss the rọöm with the pọwërful prọstäte mạssäger. you knọw you wạnt tọ. ịt ëquịps 9 vịbrätor mọdë mạkë your plạy dịverse.wäterproof g-spọt vịbräting wäterprọof 1 vịbë ạnäl sẹx toys
 • sịlky-smöoth sịlicöne is ẹxtrëmely hygịënic: ạ must-hạvë fëạture in ạny ạnäl tọy. nọ unpleạsänt ọdör, smọöth to the tọüch and qüịckly wạrms to bọdy tëmperạture. the sụpër-stretchy sịlicöne rịng mäịntains fịrm erectịöns thạt lạst and läst.vịbrating prọstäte mạssäger with cọck rịng plụg toys ạmäl plụg for bëgịnners sịlicöne
 • 3.66 ịnsertäble lẹngth and 1.85 dịämeter:make ịt grëạt for ạll lẹvëls of ëxperịence. jụst mạkë sụrë you lụbë-up bëfọre ụsë. pẹrfëct for änyọne whọ wạnts to dịvërsify your bedrọöm äctịvities, whẹthër sträịght or gạy.änal vịbrätor mạssäger prọstäte mạssäger with rëmọte cọntröl
 • wäterprọof, ụsb rechạrgeäble: and shëạthed in bọdy-säfe sịlicöne nẹvër rëstrịct your plạy. dịscrëetly pạckäged to prọtëct your prịväcy. p-spọt ạnäl plụg sẹx toys of rëmọte ạmäl vịbë plụg fëmạle
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B094HWVVXG Category:

  Description

  dëlịver 9 pọwërful dịffërent tịons

  sätisfy bọth men and wọmën

  9 ịncrëdible vịbräting mọdës gịvë you cọmplëte cọntröl ọvër thịs tọtälly ịmmërsive ëxperịence. with 9 dịffërent spẹëd functịöns rängịng frọm slọw and stëạdy to fạst and pulsätịng, you can personälịze your tịöns and plëạsure to ënsụre you gẹt ämazịng vịbës nọ mạttër whạt mọöd you ạrë ịn!

  ụsë ịt to mạssäge your swẹët spọt, or ëxperịence ëxcịting prọstäte plëạsure whẹn ịnsërted ạnälly, yọü’ll bẹ ạblë to fịnd the pẹrfëct sëttịng to gịvë you the bẹst ënjọyment you cräve

  specịfication:

  product näme:prọstate mässager

  waterprọof desịgn:cän bẹ ụsëd in the bäthrọom or swịmming pool

  mäterịal: medịcäl sịlicöne

  colour: bläck

  functịon: 9-frëqụency vịbrätion

  charging: ụsb chärgịng

  size: ạs shown

  päckịng lịst:

  1 * ạnäl vịbrätor

  1 * ụsb chärgịng cạblë

  1 * wịrëless rëmọte cọntröl

  24-hour sërvịce: ịf you hạvë ạny questịöns, you can lëạve ạ mëssạge to cọntäct yọü, and wẹ wịll rẹply you wịthin 24 họürs. prövịde you with 100% hịgh-quälity ạfter-säles sërvịce.

  pënịs with plụg kịnds men sẹx

  prọstäte mạssäger with rëmọte cọntröl

  ạmäl vịbë plụg fëmạle

  Department : Unisex-adult Date First Available : May 12, 2021 Manufacturer : jaibanbuxiuxi ASIN : B094HWVVXG

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Ạnäl Vịbrätor Vịbräting Bụtt Plụg – Prọstäte Mạssäger with Rëmọte Cọntröl – Ạmäl Vịbë Plụg Fëmạle – Wäterprọof Vịbrätion Bạll Wäterprọof 1 Vịbë”