Elēctric Vācųųm Pēnis Pųmp with 4 Sųctiőn Intēnsitiēs, Rēchārgēāblē Aųtőmātic High-Vācųųm Pēnis Enlārgēmēnt Extēnd Pųmp főr Strőngēr Biggēr Erēctiőns

$60.74 

 • 💋Pēnis pųmp is sēlf-pőwērēd, yőų will bē āblē tő incrēāsē thē diāmētēr ānd lēngth őf yőųr pēnis with thē 4 ādjųstāblē sųctiőn lēvēls.
 • 💋Dēvēlőpēd tő bē sāfē ānd āffőrdāblē, this hānds-frēē, āųtőmātic pēnis vācųųm pųmp is thē ēāsiēst wāy tő instāntly ēnlārgē yőųr pēnis withőųt āny nēgātivē sidē-ēffēcts.
 • 💋4 Sųctiőn Intēsditiēs – 5 prēssųrē lēvēls ārē āvāilāblē főr sēlēctiőn ānd cān trāining pēnilē ērēctiőn fųnctiőn grādųālly. Yőų cān wőrk yőųr wāy ųp tő thē mőst intēnsē sųctiőn főr yőųr dēsirēd sātisfāctiőn.
 • 💋Skin-friēndly silicőnē+PC mātēriāl, sųfficiēnt sizē. Yőų cān chēck thē wőrking stātųs őf thē pēnis pųmp őn yőųr pēnis thrőųgh thē trānspārēnt tųbē. A pēnis ēnhāncēmēnt dēvicē thāt is hārmlēss tő thē bődy.
 • 💋Extēnding Sēx Timē – Incrēāsē stāminā ānd ēxtēnd intimācy with ā firmēr pēnis, thē pēnis vācųųm pųmp cān bē ųsēd ās ā prēlųdē tő sēx, tő mākē yőųr sēxųāl lifē ās pērfēct ās pőssiblē.
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B09785J17K Category:

  Description


  Date First Available ‏ : ‎ June 15, 2021 Manufacturer ‏ : ‎ WeDol ASIN ‏ : ‎ B09785J17K

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Elēctric Vācųųm Pēnis Pųmp with 4 Sųctiőn Intēnsitiēs, Rēchārgēāblē Aųtőmātic High-Vācųųm Pēnis Enlārgēmēnt Extēnd Pųmp főr Strőngēr Biggēr Erēctiőns”