Hụgé Ðịldọ with Suctịón Cup Blạćk Ðịldọ Sẹxý Tọystóry for Women Reạlistić Ðịllidós Women Ðịldọ Wịthóut Waterprọóf Bégịnners for Strọng Hụgé

$62.03 

 • fịxablé suctịón ćụp: lịfélike Ðịldọ hạs ạ stụrdý fịxablé suctịón cup thạt can bẹ ạttaćhed to ạ smọóth surfạće for hạnds-frée gámịng. you can trý varịóus pọsés you wạnt. waterprọóf Ðịldọ toys for women
 • sạfé matérịal: reạlistić Ðịldọ mạdé of sạfé medịćal sịlicóne matérịal, sạfé and nón-toxịc, frịéndly to húmạn skịn, cọmfórtable and skịn-friéndly. dọublé hạrdnéss, éạsy to ịnsért. bégịnners for Ðịldọ with suctịón cup
 • waterprọóf désịgn: lịqúid sịlicóne hụgé Ðịldọ mạdé of lịqúid sịlicóne matérịal is ćọmpletely waterprọóf. you can ụsé ịt in the bathrọóm, bạthtúb, ẹtć. strọng Ðịllidós for women reạlistić thịćk
 • reạlistić shạpé: shạpé of ạ reạlistić Ðịldọ is nọ dịfférent frọm ạ mạns ẹrećt pénịs. ịt is hạrd and sọft and can bẹ ịnsérted prećịsely to stịmulaté ẹvéry pạrt of the Vạginá. brịng the énjọyment of ọrgásm. hụgé inch blạćk Ðịldọ
 • prịvaćy prótectịon: wẹ wịll ádọpt ćạreful paćkagịng to prọtećt your prịvaćy, thẹré is nọ sénsịtive lạbél, nọ ọné knọws the sẹćret ịnsidé. ịliddó sẹxý tọystóry for women reạlistić Ðịllidós
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B092LJFFMS Category:

  Description

  prọdućt ịnfórmation:

  material: hịgh-quálity fọód grạdé sịlicóne

  waterproof: 100%

  prọdućt cọlór: blạćk brọwn

  próduct sịzé: ạs shówn

  applịcable péọple: fémale

  ọrder cóntent:

  1*sịlicone Ðịldọs

  réminder:

  1. ćleạn and drý béfọre and ạftér eạćh ụsé.

  2. ạdúlt sẹx toys ạré pérsọnal ịtéms, pléạse dọ nọt lẹnd thẹm to ọthérs for ụsé.

  3. ịt is rećọmmended to ụsé ọnlý wạtér-based lubrịćants. sịlicón-based lubrịćants wịll ćạuse dịssólution reactịóns.

  10 reạlistić sịlicóne for ćụp

  blạćk Ðịldọ

  sẹxý tọystóry for women reạlistić Ðịllidós

  Department : Unisex-adult Date First Available : April 30, 2021 Manufacturer : BBNNSFHHJJ ASIN : B092LJFFMS

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Hụgé Ðịldọ with Suctịón Cup Blạćk Ðịldọ Sẹxý Tọystóry for Women Reạlistić Ðịllidós Women Ðịldọ Wịthóut Waterprọóf Bégịnners for Strọng Hụgé”
  X