Mạlē Vịbrāting Prọstāte Mạssāger Ạnāl Sẹx Toys Ạnāl Plụḡ Vịbrāting Ḡ Mạlē Prọstāte Vịbrātor Rēmọte Ạmāl Men Mạssāgger Ḡ Plụḡ for Plụḡ

$64.14 

 • ạnāl sẹx toys ạnāl plụḡ hạs 9 dịffērent vịbrātion mọdēs, frọm mịld to wịld, you can hạvē mọrē fụn. prọstāte vịbrātor sịliconē bụtt plụḡ
 • prọstāte mạssāger with wịrēless rēmọte cọntrōl, hōldịng the rēmọte cọntrōl wịthin 32 fẹēt, mạny gạmē mọdēs ạrē wāịting for you to ēxplọre. rēmọte ạnāl plụḡ toys
 • ūnịque vịbrātion mọdē of the ạnāl plụḡ can bẹ pẹrfēctly ụsēd to ēnjọy prọstāte mạssāge or ạnāl entertāịnment, brịnḡing you mọrē fụn. ạmāl men prọstāte mạssāger
 • ụsb rechạrgeāble, bụtt plụḡ is eqūịpped with ụsb chārgịng cạblē, nọ mạttēr whẹrē you ạrē in the wọrld, you can fụlly chạrgē the vịbrātor, ēạsy and convēnịent. mạssāgger ḡ ạnāl sẹx toys
 • prọstāte mạssāgger toy is 100% wāterprọof, you can tạkē ịt to ụsē in wạtēr, fẹēl the mōịst clịmāx, and reālịze ạll your sexūạl fāntasịes. plụḡ for ạnāl plụḡ
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B094MGY7JJ Category:

  Description

  9 ịncrēdible vịbrātion mọdēs and pulsātịon sēttịngs of the ạnāl plụḡ gịvē you cọmplēte cọntrōl ọvēr thịs cọmplētely ịmmērsive experịence.


  prodūct specịficātions:

  material: medịcāl sịlicone

  freqūency: 9 freqūencịes (frọm mịld to wịld)

  chārging mēthọd: ụsb rechārgeable

  waterprọof: 100% wāterproof

  vịbration and noịsē: <40db

  fūnctịon: hēạlth mạssāge, māsturbatịon and flịrting

  āpplicable pēọple: ạdūlt mạle

  āmal plụgs

  plūg ānal

  vịbrating ānal

  họw to ụsē?

  1. pọwēr būttọn:

  long prẹss the pọwēr būttọn for 3 sēcọnds to clọck ịn/tūrn ọff the dēvịce.

  2. fūnctịon kēys:

  lọng prẹss the fūnctịon kẹy for 3 sēcọnds to tụrn ọn/ōff the vịbrātion fūnctịon, and clịck to swịtch the vịbrātion mọdē.

  the pạckāge ịncludes:

  1*ānal plụg

  1*ūsb chārgịng cāble

  1*wịreless rēmọte cọntrōl

  plụḡ mạssāger prọstāte vịbrātor

  ạnāl sẹx toys

  ạnāl plụḡ

  Department : Unisex-adult Date First Available : May 12, 2021 Manufacturer : jaibanshirenbeis ASIN : B094MGY7JJ

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Mạlē Vịbrāting Prọstāte Mạssāger Ạnāl Sẹx Toys Ạnāl Plụḡ Vịbrāting Ḡ Mạlē Prọstāte Vịbrātor Rēmọte Ạmāl Men Mạssāgger Ḡ Plụḡ for Plụḡ”
  X