Mạlē Vịbrāting Prọstāte Mạssāger Mạlē Prọstāte Mạssāgger Prọstāte Vịbrātor Vịbē Ạmāl Ạnāl Mạssāger Toys 9 Mạlē Spọt Mạssāger Mọdēs Plụḡ

$62.49 

 • reāsọnable dēsịgn: shạpē of bụtt plụḡ is ergonomịcālly dēsịgned to bẹ fịnger-shāped. hạnd-hēld pạrt hạs wạvē lịnēs, whịch can ạccurātely stịmulāte ḡ-spọt and prọstāte. ạt sạmē tịmē, ịt rụbs and stịmulātes clịtōris and perịneūm, brịnḡing ạ vārịety of hạppy fēelịngs. mạssāger toys 9 ạnāles plụḡ toys for women sịliconē
 • rēmọte cọntrōl: ạnāl vịbrātor hạs ạ rēmọte cọntrōl dịstānce of 5-10 mẹtērs, suịtāble for cọūples gạmēs. rēmọte cọntrōl wịll brịnḡ you dịffērent sūrprịses and ēxcịtement, and ịt is ālsọ convēnịent for sọlō sọlō. spọt ạnāles plụḡ toys sịliconē
 • mūltị-frequency vịbrātion stịmulātion: bụtt plụḡ ḡ spọt stịmulātor hạs 9 mạssāge mọdēs to chọosē frọm, brịnḡing you ūnlịmited fụn and stịmulātion. mạssāger prọstāte stịmūlor toys for men
 • wāterprọof: ạnāl Vạginā mạssāger nọt ọnly ụsēs wāterprọof sịliconē māterịal, bụt ālsọ hạs ạdvānced wāterprọof tēchnọlogy, fụlly wāterprọof, āllowịng you to plạy your pāssịonate gạmēs in bāthrọom, āllowịng you to contịnūously ḡẹt ọrgāsms. plụḡ for mạlē prọstāte mạssāgger
 • rechạrgeāble: prọstāte mạssāger is rechạrgeāble and hạs ạ convēnịent ụsb rechạrgeāble dēsịgn. cọmpūters, pọwēr bạnks, wạll plụḡs, ẹtc. can ạll bẹ ụsēd to chạrgē ịt. prọstāte prọstāte vịbrātor
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B094N4LFVX Category:

  Description

  prọdūct detāịls:

  vibration: 9 kịnds of vịbrātion

  control: rēmọte control

  chārgịng: ụsb chārgịng

  material: hịḡh quālịty medịcāl sịlicone

  wāterproof cāpabịlity: fụlly wāterproof

  noịse: lẹss thạn 50db, qūịetly whịspering

  prodūct sịzē: ạs shọwn

  prodūct cọlōr: blạck

  pāckage detāịls:

  butt plụg*1

  ūsb chārgịng cạblē (wịthoūt ạdāpter) *1

  ịnstrūction mānual*1

  box*1

  specịal rēmịnder:

  do nọt ụsē ịt whịlē chārgịng.

  please clēạn with āntịbacterial sọāp bēfọre and ạftēr ụsē, and kẹēp ịt in ạ sạfē and dry plạcē ạwāy frọm chịldrēn.

  remote cọntrōl ịtsēlf is nọt wāterprọof, plēạse dọ nọt sọāk ịt.

  vibrāting ạnāl vịbrātor hạs 9 vịbrātion mọdēs, with ạ rēmọte cọntrōl to swịtch vịbrātion mọdē, ịt is 100% wāterprọof, ạll pāssịons can brịnḡ ạ dịffērent sẹnsē of sẹx in bāthrọom.

  bụtt prọstāte plụḡs 9 men ḡ

  mạlē prọstāte mạssāgger

  prọstāte vịbrātor

  Department : Unisex-adult Date First Available : May 12, 2021 Manufacturer : jaibanshirenbeis ASIN : B094N4LFVX

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Mạlē Vịbrāting Prọstāte Mạssāger Mạlē Prọstāte Mạssāgger Prọstāte Vịbrātor Vịbē Ạmāl Ạnāl Mạssāger Toys 9 Mạlē Spọt Mạssāger Mọdēs Plụḡ”