Mạlē Vịbrāting Prọstāte Mạssāger Prọstāte Mạssāgger Weạrāble Vịbrārting Toys with Rēmọte Ạnāl Rechạrgeāble Vịbē Ḡ Plụḡs for Mạlē Plạyērs with

$62.84 

 • dēsịgn of the ạnāl plụḡ cọnfōrms to the ērgonomịc dēsịgn and can bẹ ịnsērted cọmfortābly. the sịzē of the ịnsertāble pạrt is suịtāble for bēgịnners. vịbē ḡ plụḡs for prọstāte mạssāger
 • prọstāte mạssāger hạs 12 kịnds of vịbrātion mọdēs to brịnḡ you ạ nẹw fēelịng. by ịncreāsing the thrịll of the pụlsē fūnctịon, you wịll hạvē dọūble pleạsūre. mạlē weạrāble vịbrārting toys
 • vịbrāting bụtt plụḡ is mạdē of sịliconē, whịch is sạfē to the hūmạn bọdy, skịn-friēndly, and sịlky smọōth, whịch is sọft and gẹntlē to your bọdy. plạyērs with ḡ smạll bụtt plụḡ
 • ạmāl plụḡ is eqūịpped with ạ wịrēless rēmọte cọntrōl, whịch can frẹēly swịtch the vịbrātion mọdē wịthin 32 fẹēt, mākịng ịt ēạsy for you to bẹ ēxcịted or shạrē cọntrōl with your pạrtnēr. toys prọstāte mạssāgger
 • ạnāl vịbrātor can stịmulāte your fạntāsy ạt ạny tịmē, and ạwāken your ịnnēr dēsịre with ịts ūnịque dēsịgn. ụsb can bẹ chạrgēd. 100% wāterprọof and ēạsy to clēạn. rechạrgeāble weạrāble vịbrārting toys with rēmọte
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B094GYW49V Category:

  Description

  feạtūre:

  1. mạdē of sịlky sịliconē, whịch is ạ kịnd of māterịal thạt is frịēndly to the ạnūs

  2. pọwerfūl vịbrātion mọtōr mạkēs your p pōịnt crạzy

  3. ērgonomịc dēsịgn, ạccurātely stịmulāte your p pōịnt

  4. ạrc-shāped spịndlē, with p pōịnt to sẹēk the tịp of the bụlb

  5. shọrtēr āxịs tạrgēt peculịār smẹll, whịch can fụlly stịmulāte

  6. ụsē the ịnclūded rēmọte cọntrōl to ạccēss 12 vịbrātion sēttịngs

  7. 100% wāterprọof, sọ you can ụsē ịt in the shọwēr or bạthtūb

  8. ụsb chārgịng, 2 họūrs chārgịng tịmē, ụp to 90 mịnūtes of plāyịng tịmē (ịnclūding pọwēr cord)

  specịficātion:

  material: sịliconē

  size: ạs shọwn

  cōlor: blāck

  mọde: 12 pọwerfūl vịbrātion mọdēs

  power sụpply: ụsb rechạrgeāble

  whether ịt is wāterprọof: yẹs (100% wāterproof)

  vịbration and noịsē: <60db (nọ sọūnd can bẹ hēạrd ạt ạll in the nẹxt room)

  fūnctịon: hēạlth mạssāge, māsturbatịon and flịrting

  āpplicable pēọple: ạdūlt mẹn, couples

  pāckịng lịst:

  1x bụtt plụḡ

  1x ụsb chārgịng cạblē

  1x wịrēless rēmọte cọntrōl

  1x ụsēr mānual

  24-họur sērvịce:

  if you hạvē ạny qūestịons ābọut ọūr prọdūcts, plēạse cọntāct ụs, wẹ wịll ạnswēr you wịthin 24 họurs.

  pāck cạrefully:

  āll sẹx toys ụsē tịḡht pāckagịng to ēnsụre your prịvācy.

  ạnāles

  prọstāte mạssāgger

  weạrāble vịbrārting toys with rēmọte

  Department : Unisex-adult Date First Available : May 10, 2021 Manufacturer : LVBBBGJIDGRE ASIN : B094GYW49V

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Mạlē Vịbrāting Prọstāte Mạssāger Prọstāte Mạssāgger Weạrāble Vịbrārting Toys with Rēmọte Ạnāl Rechạrgeāble Vịbē Ḡ Plụḡs for Mạlē Plạyērs with”