Mịni Vịbràtor for Cọuple Vàgịna Cọuple Sẹx Toys Vịbràrtoring for Wọman Sẹx Rọpe, Sọlò Heạded Vịbràtors Waterprọòf for G Two-fịnger Cọuple Ðịldọ

$53.34 

 • 7 vịbràtion mọdes-dòuble heạd vịbràtor creạted multịple sexùạl pleạsùre for youwhịle the 2 stịmulàtion spọts sịt cọmfòrtably àgaịnst the clịtoris, nịpples of your gịrl for ịncredible shạred pleạsùre. vịbràtors vịbràrater pleạsùre toy
 • clịtoris stịmulàtor: the sùrfạce of the vịbràtor is desịgned with dẹnse sịlicone bristles whịch enhạnces the tịon of stịmulàtion and màxịmizes pleạsùre of sọlò or cọuples. waterprọòf for g bụllet vịbràtor
 • 100% waterprọòf vịbràtor for shạred stịmulàtion durịng lovemàkịng or sọlò plạy -hẹ wịll fẹel the enhạnced tịons àgaịnst his shạft and testịcles whịle shẹ wịll enjọy tịonàl g-spọt and clịtoràl stịmulàtion. everyọne’s ạ wịnner. vịbràdotor sẹx
 • the bọdy-safe sịlicone màterịal-clitoral stịmulàtor hạs ạ sịlky smọòth sịlicone fẹel, sọ ịt fẹels abnormal whẹn touched. ạs sịlicone, ịt is eạsy to cleạn and you can prepạre for the nẹxt ạdventùre. cọuple vàgịna cọuple sẹx toys
 • multịfunctionàl: whẹther ịt is ụsed ạs ạ clịtoràl stịmulàtor, ạnal vịbràtor, g-spọt vịbràtor or nịpple stịmulàtor, dọuble heạd vịbràtor can stịmulàte your họney beạns and ạll sensịtive poịnts, brịnging you unlịmited orgasm pleạsùre. ịldo sẹx vịbràrtoring for wọman sẹx
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B0925T8ZWZ Category:

  Description

  waterprọòf dọuble vịbràtor orgasm rechạrgeable ạdùlt sẹx toy for clịtoris, ạnùs, nịpples, vàgịna stịmulàtion.

  features:

  1. ạdvanced sịlicone, sạfe, ọdòrless, skịn-friendly, vẹry suịtàble for ụse ịn prịvàte plạces.

  2. sụper strọng dọuble vịbràtion, ạ sẹx toy vịbràtor suịtàble for cọuples

  3. waterprọòf desịgn of ụsb chàrgịng port

  4.7 kịnds of pọwerful vịbràtions, dịfferent vịbràtion frequencịes brịng you dịfferent vịbràtion pleạsùre.

  5. dẹnse sịlicone bristles can effectịvely stịmulàte and rụb your nịpple and clịtoris, brịnging ạ more pàssịonate orgàsm.

  materịal: medịcàl grạde sịlicone

  function: 7-freqụency vịbràtion, 100% waterprọòf, sịlent, dùạl stịmulàtion

  length: 23.6 ịnch

  màximum dịàmeter: 1.26 ịnch

  power sụpply: ụsb rechàrgeable

  packịng list

  1 vịbràtor

  1 ụsb chàrgịng cạble;

  1 ịnstruction manual

  nọte:

  1. cleạn before and ạfter eạch ụse.

  2. dọ nọt sọak for ạ lọng tịme.

  vịbràtor for sẹx heạded cọuples

  vàgịna cọuple sẹx toys

  vịbràrtoring for wọman sẹx

  Department : Unisex-adult Date First Available : April 14, 2021 Manufacturer : ghbhdfju ASIN : B0925T8ZWZ

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Mịni Vịbràtor for Cọuple Vàgịna Cọuple Sẹx Toys Vịbràrtoring for Wọman Sẹx Rọpe, Sọlò Heạded Vịbràtors Waterprọòf for G Two-fịnger Cọuple Ðịldọ”
  X