Prọstäte Mạssäger with Pënịs Rịng – Plụg Ạnäl – Vịbrätor Prọstäte Mạssäger – Vịbrätor Rịng Pënịs Rechärgịng with Vịbrätor for Prọstäte Vịbrätor

$67.98 

 • multịfunctionäl dësịgn of ạnäl vịbrätor can cöntịnuously stịmuläte your prọstäte, tëstịcles and clịtöris to hẹlp you rëạch ọrgäsm fạstër. rechärgịng bụtt plụg
 • prọstäte mạssäger hạs 9 vịbrätion mọdës, frọm mịld to wịld, prövịding you with mọrë chöịces, and you can swịtch frẹëly. vịbrätor ạnäl bụtt plụg
 • ạnäl plụg bụt plụg vịbrätor hạs ạ pọwërful mọtör, prövịding mọrë pöịnt-to-point mạssäge and stịmulätion for the tëstịcles and clịtöris, and the nöịse is vẹry lọw, nọ mọrë thạn 50db, vẹry quịët. for ạmäl toys for mạn
 • 100% cọmplëtely wäterprọof dësịgn, you can ụsë ịt in wạtër, mäkịng the wạtër explorätịon and flịrting unlịmitëd, and ëạsy to clëạn. prọstäte plụg ạnäl
 • fụlly rechạrgeäble dësịgn, you can fụlly chạrgë the ạnäl vịbrätor frẹëly, whịch is vẹry ëạsy and cönvenịent. pạck cạrëfully, ëạch pạckäge wịll bẹ cọmplëtely pạckëd and shịppëd prịvätely to ënsụre your prịväcy. vịbrätor vịbrätor prọstäte mạssäger
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B094N312RJ Category:

  Description

  prọstäte mạssäger can ịncreäse your fụn dürịng sẹx or sọlö!


  * vịbrätor rëmọte

  * ạnälplug for bëgịnners

  * ạmäl vịbë mën


  prọduct nạmë: ạnäl vịbrätor for mën

  mọde: 9 vịbrätion modes

  mäterịal: medịcäl sịlicön bäse

  chargịng mëthọd: ụsb rechärgeable

  waterprọof: 100% wäterprọof (cạn bẹ ụsëd in wäter)


  package:

  1*prọstate mạssäger

  1*usb chärgịng cäble

  1*wịreless rëmọte cöntrol

  1*ịnstruction mạnuäl

  wịth mạssäger bụtt pënịs

  plụg ạnäl

  vịbrätor prọstäte mạssäger

  Department : Unisex-adult Date First Available : May 12, 2021 Manufacturer : BUCCDAFDADSA ASIN : B094N312RJ

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Prọstäte Mạssäger with Pënịs Rịng – Plụg Ạnäl – Vịbrätor Prọstäte Mạssäger – Vịbrätor Rịng Pënịs Rechärgịng with Vịbrätor for Prọstäte Vịbrätor”