Prọstāte Mạssāgger with Rēmọte Prọstāte Vịbrātor for Men Prọstāte Mạssāger Mạssāgger for Wāterprọof Plụḡ Toys Mạssāgger Sẹx Mạlē Prọstāte Vịbē

$63.53 

 • with the rādịo rēmọte cọntrōl, you can cọntrōl your lọvē toys in ạ cọmplētely uncomplịcāted wạy, and ēnjọy the ērotịc cạrē prọgrām mọrē, you can mạkē your ịmāgination crạzy. wāterprọof plụḡ toys ạnāl toys for hẹr
 • thẹrē is ạ ūnịque dūạl vịbrātion pạttērn ịnsidē the ḡ-spọt stịmulātor with 9 dịffērent freqūencịes. the ạdvānced wạvē tēchnọlogy mạkēs the shạft mọvē bạck and fọrth to dētermịne the pōịnt and rhythmịcālly pụsh your prọstāte to lạnd. mạssāgger ạmāl toys
 • ạnāl prọstāte mạssāger provịdēs fịngēr-like mạssāge, jụst lịkē shịātsu mạssāge ạt pōịnt p, releāsịng the potentịāl of the sēxịest ạreā of mẹn. sẹx mạlē ạnāl plụḡ
 • ạnāl vịbrātor is mạdē of hịgh-quālity sịliconē, whịch is hạrmlēss to the hūmạn bọdy. you can ēnjọy ạ cọmfortāble and ēxcịting ịnsērtion wịthoūt ạny worrịēs, and ēxperịence the mọst drēạmy ọrgāsm. prọstāte prọstāte vịbrātor for men
 • 100% wāterprọof dēsịgn mạkēs thịs ạnāl prọstāte rēmọte cọntrōl vịbrātor suịtāble for hēạvenly sẹx gạmēs, in wọnderfūl plạcēs sụch ạs shọwērs, bạthtūbs or swịmminḡ pọōls. vịbē 9 prọstāte mạssāger
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B094GYS2TS Category:

  Description

  wịth ịts pọrtāble sịzē and lịḡht trạvēl mēthọd, you can pụt ịt in your pọckēt ānytịme, ānywhere.


  specịfication:

  material: medịcāl sịliconē

  noise: lẹss thạn 40db

  feạtūres: 9 vịbrātion modēs

  sịze: 4.72 ịnches

  feāture: wịrēless rēmọte cọntrol

  wāterproof: ịpx7


  eāsy to cleān:

  yọu can wạsh ịt ọff with sọāp and wạrm wạtēr, and thẹn ḡẹntly pạt dry with ạ lịnt-frēe clọth.

  rēmọte noịsē cọntrōl rechạrgeāble

  prọstāte vịbrātor for men

  prọstāte mạssāger

  Department : Unisex-adult Date First Available : May 10, 2021 Manufacturer : LVBBBGJIDGRE ASIN : B094GYS2TS

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Prọstāte Mạssāgger with Rēmọte Prọstāte Vịbrātor for Men Prọstāte Mạssāger Mạssāgger for Wāterprọof Plụḡ Toys Mạssāgger Sẹx Mạlē Prọstāte Vịbē”