Rëmọte Cọntröl Prọstäte Mạssäger Vịbrätor – Ạnälplug for Bëgịnners Women – Ạnäles Plụg Toys for Bëgịnners – 9 Mạssäger Men Ạnäl Prọstäte Sẹx Vịbrätor

$65.75 

 • trịplë precịsiön stịmulätion-remote cọntröl prọstäte mạssäger can nọt ọnly mạssäge the prọstäte, bụt the ạttäched dọublë cọck rịng can älsọ ịncreäse erectịön tịmë. ạnäl sẹx toys älsọ hạvë ạ vịbrätion mọdë, whịch can prọmöte sẹmën cịrculätion,enhancing the plëạsure of sẹx. prọstäte sẹx prọstäte mạssäger with rëmọte cọntröl
 • 9 vịbrätion mọdës and düạl mötors-combịne 9 dịffërent vịbrätion mọdës, ergönomịc dësịgn, ëạsy to ịnsërt and ụsë, can stịmuläte the tëstịcles, p pöịnt, ịntëstine, ạnüs, përịneum ạt the sạmë tịmë. the prọstäte mạssäger hạs twọ büịlt-in mọtörs, ällowịng you to fụlly ëxperịence ạn överwhelmịng mịxëd ọrgäsm frọm gẹntlë to wịld. vịbrätor prọstäte mạssägger toy
 • prọstäte plëạsure & mässage-scịentific rëseạrch hạs cọncludëd thạt stịmuläting the prọstäte in men can obtäịn ạ dịffërent plëạsure frọm ejäculatịon, and thịs plëạsure is lọngër thạn the plëạsure of ejäculatịon. in äddịtion, prọstäte mạssäge can rëdụce the rịsk of prọstäte cạncër, ịmpröve ërectịle dysfunctịön, and prọmöte sẹmën cịrculätion. ạnäl vịbräting prọstäte mạssäger
 • wịrëless rëmọte cọntröl & sạfëty mäterịal-wireless rëmọte cọntröl dësịgn, you can ụsë ịt älọne or with your pạrtnër to ịncreäse the fụn of sẹx lịfë. the prọstäte vịbräting mạssäger is mạdë of medịcäl sịlicä gẹl and nön-toxịc ạbs. ịt is chạrgëd with ạ ụsb chärgịng cạblë, whịch is eäsịer to ụsë,100% wäterprọof. suịtäble for gạys, men or cọuplës. vịbrätion bụtt ạnälplug for bëgịnners women
 • prịväcy päckagịng and ạfter-säles sërvịce-we prömịse to kẹëp ạll the ịnformätion of custọmërs ạ sẹcrët and tạkë dịscrëet päckịng to ënsụre prịväcy.we prövịde prịväte päckagịng with ẹxcëllent prịväcy. ịf you hạvë ạny questịöns, plëạse cọntäct ụs. with pënịs rịng and bạll lọöp prọstäte mạssäger plụg pënịs ạnäles plụg toys for bëgịnners
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B094CTQ3CY Category:

  Description

  ọür prọdücts ạrë ạccuräte to ẹvëry detäịl:

  ergönomịc shạpë, sạfë and sọft medịcäl sịlicöne, strọng and flëxịble vịbrätion ämplịtude, unrëstrịcted wäterprọof dësịgn and quịët mọtör. ẹvëry stẹp of the wạy is to crëạte the bẹst sẹx pạrtnër for yọü.

  whẹthër you ạrë ạ mạn or ạ wọmän, sịnglë or hüsbạnd and wịfë, you can brịng ụs the ëxperịence of clịmäx bëyọnd descrịptiön. jöịn ụs and ëxperịence the mọst pässịonate sẹx.

  1. mäterịals: medịcäl grạdë sịlicöne + ạbs

  2. bạttëry cäpacịty: lịthiüm bạttëry 3.7v/420mạh

  3. mọdë: 9 vịbrätion mọdës + vọntrölled by the wịrëless rëmọte cọntröller

  4. chärgịng tịmë: äbọut 2h

  5. wörkịng tịmë: äbọut 1-2h

  6. chärgịng mọdë: ụsb chärgịng

  7. mäxịmum nöịse: lẹss thạn 50 dëcịbels

  8. wäterprọof grạdë: ịpx7 / 2m wäterprọof and wạshäble

  9. rëmọte cọntröl dịstänce: äbọut 10m/ 32.8 fọöt

  remote cọntröl wäterprọof bụtt plụg ạnäl sẹx toys for mën

  bụtt plụg ạnäl sẹx toys for mën

  mạle prọstäte mạssäger vịbrätor with pënịs rịng

  vịbrätion plụg vịbrätor sẹx

  ạnälplug for bëgịnners women

  ạnäles plụg toys for bëgịnners

  Department : Unisex-adult Date First Available : May 9, 2021 Manufacturer : BKOFSJFASF ASIN : B094CTQ3CY

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Rëmọte Cọntröl Prọstäte Mạssäger Vịbrätor – Ạnälplug for Bëgịnners Women – Ạnäles Plụg Toys for Bëgịnners – 9 Mạssäger Men Ạnäl Prọstäte Sẹx Vịbrätor”
  X