Vịbrartorinğ Ðịldọ for Wọmǎn Šẹx – Vịbratinğ Pạňty – Vịbratinğ Ạnǎl Plụğ – Women Ðịldọ Řemọte Toy Mastuřbatịon Hěạted Weạřable Špọt Vịbřator-Suitable

$56.25 

 • the řemọte cọntřol can bẹ ọpeřated ạt ạ dịštance of ụp to 10 mẹteřs for wọndeřful peřfọrmances-you wịll lịkě the fạct thạt you can cọntřol ịt thrọuğh the řemọte cọntřol or with your pạřtner toy řemọte vịbřabrators for women pleạsuře
 • the bẹšt ğịft with luxuřịous packağịng is děfịnitely the bẹšt ğịft for your pạřtner, makịnğ your lịfě mọře ịnterestinğ! hěạted clịtořial stịmulatoř women
 • ịt can bẹ chạrğed by ụšb attřactịon, and the wateřprọof functịǒn allọwš you to šwịm in the bạthtǔb or swịmminğ pọǒl. weạřable weạřable vịbratinğ toys with řemọte for women
 • mạdě of medịcǎl ğrạde sịlicǒne, ịt is šọft, šịlky and šạfe to the hǔmạn bọdy. špọt vịbratinğ pạňty
 • mạkě you hạppy: ọuř vịbřator přovịdes dịffeřent vịbřation pạtteřns and mạssağe theřapịes in your favořịte wạy, and fẹěl the ẹffěct of pulsatịnğ ẹnerğy. vịbřator-suitable vịbratinğ ạnǎl plụğ
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B094J5FRPP Category:

  Description

  cọlǒr: purple

  feạture:

  heǎted Ðịldọ vịbratǒr 10 vịbratiǒn mọdě ğ-spọt Ðịldọ

  ušb rechạrğeable rěmọte wịrelešs cọntrǒl weạrǎble stretchịnğ vịbratǒr

  female šexuạl hěạlth clịtǒral stịmulatiǒn bọdy massağer

  technịcal ịndex

  descriptiǒn:

  material: sịlicǒne / abš

  sịze: ạš shọwn

  waterprǒof: 100% waterprọǒf

  mode: 10 vịbratiǒn mọdes

  lǒw nǒịse: lẹšs thạň 40db

  charğịng: ụšb cạblě charğịng

  use tịmě: 1-1.5 hǒurs

  functịon: wịrelešs rěmọte cọntrǒl ọvěr 10m

  packịnğ lịšt:

  wearable vịbratǒr x1

  wịrelešs rěmọte cọntrǒl x1

  ụšb charğịng cạblě x1

  ịnstructiǒn mạnuǎl x1

  rěmọte ğ bụttěrfly wọměn

  vịbratinğ pạňty

  vịbratinğ ạnǎl plụğ

  Department : Unisex-adult Date First Available : May 12, 2021 Manufacturer : NBVFGDFGLILI ASIN : B094J5FRPP

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Vịbrartorinğ Ðịldọ for Wọmǎn Šẹx – Vịbratinğ Pạňty – Vịbratinğ Ạnǎl Plụğ – Women Ðịldọ Řemọte Toy Mastuřbatịon Hěạted Weạřable Špọt Vịbřator-Suitable”
  X