Vịbrāting Ạnāl Plụḡ Prọstrāte Mạssāger Toys Ạnāl Toys for Hẹr Spẹēds Vịbrātor Ḡ Ạnāl Vịbrāting Ạnālplug Thrẹē Prọstāte Mạssāger Vịbrātor

$66.74 

 • pẹrfēct sịzē of the prọstāte mạssāger, nēịther tọō bịḡ nọr tọō smạll, ịt is the pẹrfēct choịcē whẹn you wạnt to mạssāge dẹēper. ạnāl vịbrāting ạnāl sẹx toy
 • ạnāl plụḡ is eqūịpped with ạ wịrēless rēmọte cọntrōl, whịch can frẹēly swịtch the vịbrātion mọdē wịthin 32 fẹēt. you can eāsịly ạdjūst the vịbrātion āccordịng to your nẹēds, and lẹnd the rēmọte cọntrōl to your specịāl pạrtnēr to ạdd fụn to sexūạl ịntercoūrse. ạnālplug vịbrāting ạnāl plụḡ
 • vịbrāting bụtt plụḡ hạs 9 dịffērent vịbrātion mọdēs, frọm mịld to wịld, you can eāsịly and eāsịly tạrgēt the mọst sēnsịtive ạreā to mẹēt your nẹēds. thrẹē prọstāte mạssāger men toy
 • 100% wāterprọof, you can tạkē the ēstạte mạssāgger ịntō the shọwēr, bạthtūb or swịmminḡ pọōl, whịch provịdēs mọrē ịntēresting possịbilitiēs for mọrē entertāịnment tịmē. prọstāte prọstrāte mạssāger toys
 • ụsb rechạrgeāble, mạlē ạnāl vịbrātor is eqūịpped with ạ pọrtāble chārgịng cạblē, you can fụlly chạrgē the vịbrātor ạt the ụsb chārgịng pọrt, whịch is ēạsy and convēnịent. vịbrātor ạnāl toys for hẹr
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B094HX9D31 Category:

  Description

  prọstāte mạssāger mạssāges your ạreā with wạvēs lịkē fịngērs, dịscovēring the ịntēnse nẹw wāve,

  slọw dọwn and spẹēd ụp ūntịl your bọdy shạkēs and the ọrgāsm ọvērwhelms yọū.


  how to ụsē?

  1. pọwēr būttọn:

  long prẹss the pọwēr būttọn for 3 sēcọnds to clọck ịn/tūrn ọff the dēvịce.

  2. fūnctịon kēys:

  lọng prẹss the fūnctịon kẹy for 3 sēcọnds to tụrn ọn/ōff the vịbrātion fūnctịon, and clịck to swịtch the vịbrātion mọde.

  prodūct specịficātions:

  mode: 9 vịbrātion modes

  chārgịng mēthọd: ụsb rechārgeable

  waterprọof: 100% wāterproof

  vịbration and noịsē: <40db

  fūnctịon: hēạlth mạssāge, māsturbatịon and flịrting

  āpplicable pēọple: ạdūlt māle

  packịng lịst:

  1x prọstāte mạssāger

  1x ụsb chārgịng cạblē

  1x wịrēless rēmọte cọntrol

  24-hoūr sērvịce:

  if you hạvē ạny qūestịons ābọut ọūr prọdūcts, plēạse cọntāct ụs, wẹ wịll ạnswēr you wịthin 24 họūrs. 

  bēgịnners ạnāl toys ḡ rēmọte

  prọstrāte mạssāger toys

  ạnāl toys for hẹr

  Department : Unisex-adult Date First Available : May 11, 2021 Manufacturer : FBNFSSAAHUUUI ASIN : B094HX9D31

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Vịbrāting Ạnāl Plụḡ Prọstrāte Mạssāger Toys Ạnāl Toys for Hẹr Spẹēds Vịbrātor Ḡ Ạnāl Vịbrāting Ạnālplug Thrẹē Prọstāte Mạssāger Vịbrātor”