Vịbràting Ðịldọ for Bègịnners Suctịòn Ðịllò Rèạlistic Ðịldọ Vịbràting for Sẹx Plạy Fọrcè for G Machịnè Thrùstịng Vịbràting Women Cup Suctịòn

$84.96 

 • rèạlistic Ðịldọ is mạdè of sọft mèdịcal grạdè sịliconè, nòn-toxịc, ọdorlèss, skịn-frièndly, sụpèr rèạlistic, flèxịble and durạblè. for g machịnè Ðịliddò for women plèạsure
 • vịbràting Ðịldọ hạs 10 kịnds of vịbràtion frèquencịes, frọm sọft to strọng spẹèd, whịch is the bẹst choịcè for men and wọmèn. vẹry suịtablè for stịmulàting fèmạle g-spọt, clịtòris and Vạginà, vẹry suịtablè for bègịnners. thrùstịng Ðịdòs toys for women rèạlistic
 • the rèạlistic Ðịldọ hạs ạ pọwèrful suctịòn cụp. you can stịck ịt ọn ạny smọòth surfạcè and plạy hạnds-frèe gạmès. you wịll bẹ vẹry hạppy and fạll ịntò the ạbyss of lụst. vịbràting suctịòn cup Ðịldọ
 • thịs sẹx toys is 100% watèrprọof dèsịgn, can bẹ ụsèd with lubrịcànt, ịt is èasịer to slịp ịntò the Vạginà, èạsy to clèạn, èạsy to clèạn with wạrm wạtèr and sọàp. women cup suctịòn Ðịllò rèạlistic
 • the vịbràting Ðịldọ can bẹ rèchạrged by ụsb, chàrgịng for 2 họùrs, ùsịng for 1.5 họùrs, plụs ịts vịbràtion vọlumè dọès nọt ẹxcèed 50db, vẹry quịèt, nọ ọnè wịll fịnd ịt, sọ you can ụsè ịt anytịmè, ạnywhère. suctịòn Ðịldọ vịbràting
 • Out of stock

  Compare
  SKU: B0948W3KRN Category:

  Description

  Color:Brown

  thịs vịbràting Ðịldọ is 100% watèrprọof, and ènjọy the wẹttèst and crazịèst sẹx you hạvè ẹvèr èxperịenced.

  with thịs rèạlistic Ðịldọ, you wịll fẹèl thạt the bùlgịng vèịns and the dẹèp rèạlistic tịps mạkè ịt dịfficùlt for you to gẹt ọùt of trọublè.

  use the suctịòn cup bạsè to rịdè hands-frèe.

  prọduct spècịfications:

  material: sịliconè

  color: brown

  sịzè: ạs shown

  vịbràtion: 10 frèquency

  chargịng mèthọd: ụsb rèchạrgeable

  whether watèrprọof: yẹs (100% watèrproof)

  maxịmum noịsè: 50db

  applịcablè pèọple: ạdùlt wọmèn, cọuplès, gạys, lèsbịans

  you wịll rèceive:

  1*Ðịldọ

  1*usb chàrgịng cablè

  1*wịreless rèmọte còntrol

  1*ịnstruction mànual

  24-họur sèrvịce:

  if you hạvè ạny quèstịons àbọut ọùr prọdùcts, plèạse cọntàct ụs, wẹ wịll ạnswèr your quèstịons wịthin 24 họurs.

  packagè:

  all of ọùr sẹx toy prọdùcts ụsè tịght pàckagịng, thẹrè wịll bẹ nọ mạrks ọn the pàckagịng, plèạse rẹst ạssurèd to bụy.

  ạnàl hèatịng sịliconè plạy

  suctịòn Ðịllò rèạlistic

  Ðịldọ vịbràting

  Department : Unisex-adult Date First Available : May 8, 2021 Manufacturer : RTUYHSBHVGCFVVBHFVGH ASIN : B0948W3KRN

  Hits: 0

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Vịbràting Ðịldọ for Bègịnners Suctịòn Ðịllò Rèạlistic Ðịldọ Vịbràting for Sẹx Plạy Fọrcè for G Machịnè Thrùstịng Vịbràting Women Cup Suctịòn”
  X